Saturday, September 01, 2007

Kitty's birthday cake


Kitty's birthday cake
Originally uploaded by tiffy_chum.

Birthday cake


Birthday cake
Originally uploaded by Yehudit G.